Loading...

Interlinear Textus Receptus Bibles shown verse by verse.

Textus Receptus Bible chapters shown in parallel with your selection of Bibles.

Compares the 1550 Stephanus Textus Receptus with the King James Bible.

Visit the library for more information on the Textus Receptus.

Textus Receptus Bibles

Masoretic Text 1524

Old Testament

 

   

12:1ויאמר יהוה אל משׁה ואל אהרן בארץ מצרים לאמר׃
12:2החדשׁ הזה לכם ראשׁ חדשׁים ראשׁון הוא לכם לחדשׁי השׁנה׃
12:3דברו אל כל עדת ישׂראל לאמר בעשׂר לחדשׁ הזה ויקחו להם אישׁ שׂה לבית אבת שׂה לבית׃
12:4ואם ימעט הבית מהיות משׂה ולקח הוא ושׁכנו הקרב אל ביתו במכסת נפשׁת אישׁ לפי אכלו תכסו על השׂה׃
12:5שׂה תמים זכר בן שׁנה יהיה לכם מן הכבשׂים ומן העזים תקחו׃
12:6והיה לכם למשׁמרת עד ארבעה עשׂר יום לחדשׁ הזה ושׁחטו אתו כל קהל עדת ישׂראל בין הערבים׃
12:7ולקחו מן הדם ונתנו על שׁתי המזוזת ועל המשׁקוף על הבתים אשׁר יאכלו אתו׃
12:8ואכלו את הבשׂר בלילה הזה צלי אשׁ ומצות על מררים יאכלהו׃
12:9אל תאכלו ממנו נא ובשׁל מבשׁל במים כי אם צלי אשׁ ראשׁו על כרעיו ועל קרבו׃
12:10ולא תותירו ממנו עד בקר והנתר ממנו עד בקר באשׁ תשׂרפו׃
12:11וככה תאכלו אתו מתניכם חגרים נעליכם ברגליכם ומקלכם בידכם ואכלתם אתו בחפזון פסח הוא ליהוה׃
12:12ועברתי בארץ מצרים בלילה הזה והכיתי כל בכור בארץ מצרים מאדם ועד בהמה ובכל אלהי מצרים אעשׂה שׁפטים אני יהוה׃
12:13והיה הדם לכם לאת על הבתים אשׁר אתם שׁם וראיתי את הדם ופסחתי עלכם ולא יהיה בכם נגף למשׁחית בהכתי בארץ מצרים׃
12:14והיה היום הזה לכם לזכרון וחגתם אתו חג ליהוה לדרתיכם חקת עולם תחגהו׃
12:15שׁבעת ימים מצות תאכלו אך ביום הראשׁון תשׁביתו שׂאר מבתיכם כי כל אכל חמץ ונכרתה הנפשׁ ההוא מישׂראל מיום הראשׁן עד יום השׁבעי׃
12:16וביום הראשׁון מקרא קדשׁ וביום השׁביעי מקרא קדשׁ יהיה לכם כל מלאכה לא יעשׂה בהם אך אשׁר יאכל לכל נפשׁ הוא לבדו יעשׂה׃
12:17ושׁמרתם את המצות כי בעצם היום הזה הוצאתי את צבאותיכם מארץ מצרים ושׁמרתם את היום הזה לדרתיכם חקת עולם׃
12:18בראשׁן בארבעה עשׂר יום לחדשׁ בערב תאכלו מצת עד יום האחד ועשׂרים לחדשׁ בערב׃
12:19שׁבעת ימים שׂאר לא ימצא בבתיכם כי כל אכל מחמצת ונכרתה הנפשׁ ההוא מעדת ישׂראל בגר ובאזרח הארץ׃
12:20כל מחמצת לא תאכלו בכל מושׁבתיכם תאכלו מצות׃
12:21ויקרא משׁה לכל זקני ישׂראל ויאמר אלהם משׁכו וקחו לכם צאן למשׁפחתיכם ושׁחטו הפסח׃
12:22ולקחתם אגדת אזוב וטבלתם בדם אשׁר בסף והגעתם אל המשׁקוף ואל שׁתי המזוזת מן הדם אשׁר בסף ואתם לא תצאו אישׁ מפתח ביתו עד בקר׃
12:23ועבר יהוה לנגף את מצרים וראה את הדם על המשׁקוף ועל שׁתי המזוזת ופסח יהוה על הפתח ולא יתן המשׁחית לבא אל בתיכם לנגף׃
12:24ושׁמרתם את הדבר הזה לחק לך ולבניך עד עולם׃
12:25והיה כי תבאו אל הארץ אשׁר יתן יהוה לכם כאשׁר דבר ושׁמרתם את העבדה הזאת׃
12:26והיה כי יאמרו אליכם בניכם מה העבדה הזאת׃
12:27ואמרתם זבח פסח הוא ליהוה אשׁר פסח על בתי בני ישׂראל במצרים בנגפו את מצרים ואת בתינו הציל ויקד העם וישׁתחוו׃
12:28וילכו ויעשׂו בני ישׂראל כאשׁר צוה יהוה את משׁה ואהרן כן עשׂו׃
12:29ויהי בחצי הלילה ויהוה הכה כל בכור בארץ מצרים מבכר פרעה הישׁב על כסאו עד בכור השׁבי אשׁר בבית הבור וכל בכור בהמה׃
12:30ויקם פרעה לילה הוא וכל עבדיו וכל מצרים ותהי צעקה גדלה במצרים כי אין בית אשׁר אין שׁם מת׃
12:31ויקרא למשׁה ולאהרן לילה ויאמר קומו צאו מתוך עמי גם אתם גם בני ישׂראל ולכו עבדו את יהוה כדברכם׃
12:32גם צאנכם גם בקרכם קחו כאשׁר דברתם ולכו וברכתם גם אתי׃
12:33ותחזק מצרים על העם למהר לשׁלחם מן הארץ כי אמרו כלנו מתים׃
12:34וישׂא העם את בצקו טרם יחמץ משׁארתם צררת בשׂמלתם על שׁכמם׃
12:35ובני ישׂראל עשׂו כדבר משׁה וישׁאלו ממצרים כלי כסף וכלי זהב ושׂמלת׃
12:36ויהוה נתן את חן העם בעיני מצרים וישׁאלום וינצלו את מצרים׃
12:37ויסעו בני ישׂראל מרעמסס סכתה כשׁשׁ מאות אלף רגלי הגברים לבד מטף׃
12:38וגם ערב רב עלה אתם וצאן ובקר מקנה כבד מאד׃
12:39ויאפו את הבצק אשׁר הוציאו ממצרים עגת מצות כי לא חמץ כי גרשׁו ממצרים ולא יכלו להתמהמה וגם צדה לא עשׂו׃
12:40ומושׁב בני ישׂראל אשׁר ישׁבו במצרים שׁלשׁים שׁנה וארבע מאות שׁנה׃
12:41ויהי מקץ שׁלשׁים שׁנה וארבע מאות שׁנה ויהי בעצם היום הזה יצאו כל צבאות יהוה מארץ מצרים׃
12:42ליל שׁמרים הוא ליהוה להוציאם מארץ מצרים הוא הלילה הזה ליהוה שׁמרים לכל בני ישׂראל לדרתם׃
12:43ויאמר יהוה אל משׁה ואהרן זאת חקת הפסח כל בן נכר לא יאכל׃
12:44וכל עבד אישׁ מקנת כסף ומלתה אתו אז יאכל׃
12:45תושׁב ושׂכיר לא יאכל׃
12:46בבית אחד יאכל לא תוציא מן הבית מן הבשׂר חוצה ועצם לא תשׁברו׃
12:47כל עדת ישׂראל יעשׂו אתו׃
12:48וכי יגור אתך גר ועשׂה פסח ליהוה המול לו כל זכר ואז יקרב לעשׂתו והיה כאזרח הארץ וכל ערל לא יאכל׃
12:49תורה אחת יהיה לאזרח ולגר הגר בתוככם׃
12:50ויעשׂו כל בני ישׂראל כאשׁר צוה יהוה את משׁה ואת אהרן כן עשׂו׃
12:51ויהי בעצם היום הזה הוציא יהוה את בני ישׂראל מארץ מצרים על צבאתם׃
Masoretic Text 1524

Masoretic Text 1524

The Hebrew text of the Old Testament is called the Masoretic Text because in its present form it is based upon the Masora—the Hebrew, textual tradition of the Jewish scholars known as the Masoretes (or Masorites). The Masoretes were rabbis who made it their special work to correct the faults that had crept into the text of the Old Testament during the Babylonian captivity, and to prevent, for the future, its being corrupted by any alteration. They first separated the apocryphal from the canonical books, and divided the latter into twenty-two books, being the number of letters in the Hebrew alphabet. Then they divided each book into sections and verses.

There is a great difference of opinion as to when the Masoretic Text was written, but it was probably accomplished in the 10th -11th century. Several editions existed, varying considerably, but the received and authoritative text is that of Jacob ben-chayim ibn Adonijah, who carefully sifted and arranged the previous works on the subject. It was published in 1524.