Loading...

Interlinear Textus Receptus Bibles shown verse by verse.

Textus Receptus Bible chapters shown in parallel with your selection of Bibles.

Compares the 1550 Stephanus Textus Receptus with the King James Bible.

Visit the library for more information on the Textus Receptus.

Textus Receptus Bibles

Masoretic Text 1524

Old Testament

 

   

24:1ואברהם זקן בא בימים ויהוה ברך את אברהם בכל׃
24:2ויאמר אברהם אל עבדו זקן ביתו המשׁל בכל אשׁר לו שׂים נא ידך תחת ירכי׃
24:3ואשׁביעך ביהוה אלהי השׁמים ואלהי הארץ אשׁר לא תקח אשׁה לבני מבנות הכנעני אשׁר אנכי יושׁב בקרבו׃
24:4כי אל ארצי ואל מולדתי תלך ולקחת אשׁה לבני ליצחק׃
24:5ויאמר אליו העבד אולי לא תאבה האשׁה ללכת אחרי אל הארץ הזאת ההשׁב אשׁיב את בנך אל הארץ אשׁר יצאת משׁם׃
24:6ויאמר אליו אברהם השׁמר לך פן תשׁיב את בני שׁמה׃
24:7יהוה אלהי השׁמים אשׁר לקחני מבית אבי ומארץ מולדתי ואשׁר דבר לי ואשׁר נשׁבע לי לאמר לזרעך אתן את הארץ הזאת הוא ישׁלח מלאכו לפניך ולקחת אשׁה לבני משׁם׃
24:8ואם לא תאבה האשׁה ללכת אחריך ונקית משׁבעתי זאת רק את בני לא תשׁב שׁמה׃
24:9וישׂם העבד את ידו תחת ירך אברהם אדניו וישׁבע לו על הדבר הזה׃
24:10ויקח העבד עשׂרה גמלים מגמלי אדניו וילך וכל טוב אדניו בידו ויקם וילך אל ארם נהרים אל עיר נחור׃
24:11ויברך הגמלים מחוץ לעיר אל באר המים לעת ערב לעת צאת השׁאבת׃
24:12ויאמר יהוה אלהי אדני אברהם הקרה נא לפני היום ועשׂה חסד עם אדני אברהם׃
24:13הנה אנכי נצב על עין המים ובנות אנשׁי העיר יצאת לשׁאב מים׃
24:14והיה הנער אשׁר אמר אליה הטי נא כדך ואשׁתה ואמרה שׁתה וגם גמליך אשׁקה אתה הכחת לעבדך ליצחק ובה אדע כי עשׂית חסד עם אדני׃
24:15ויהי הוא טרם כלה לדבר והנה רבקה יצאת אשׁר ילדה לבתואל בן מלכה אשׁת נחור אחי אברהם וכדה על שׁכמה׃
24:16והנער טבת מראה מאד בתולה ואישׁ לא ידעה ותרד העינה ותמלא כדה ותעל׃
24:17וירץ העבד לקראתה ויאמר הגמיאיני נא מעט מים מכדך׃
24:18ותאמר שׁתה אדני ותמהר ותרד כדה על ידה ותשׁקהו׃
24:19ותכל להשׁקתו ותאמר גם לגמליך אשׁאב עד אם כלו לשׁתת׃
24:20ותמהר ותער כדה אל השׁקת ותרץ עוד אל הבאר לשׁאב ותשׁאב לכל גמליו׃
24:21והאישׁ משׁתאה לה מחרישׁ לדעת ההצליח יהוה דרכו אם לא׃
24:22ויהי כאשׁר כלו הגמלים לשׁתות ויקח האישׁ נזם זהב בקע משׁקלו ושׁני צמידים על ידיה עשׂרה זהב משׁקלם׃
24:23ויאמר בת מי את הגידי נא לי הישׁ בית אביך מקום לנו ללין׃
24:24ותאמר אליו בת בתואל אנכי בן מלכה אשׁר ילדה לנחור׃
24:25ותאמר אליו גם תבן גם מספוא רב עמנו גם מקום ללון׃
24:26ויקד האישׁ וישׁתחו ליהוה׃
24:27ויאמר ברוך יהוה אלהי אדני אברהם אשׁר לא עזב חסדו ואמתו מעם אדני אנכי בדרך נחני יהוה בית אחי אדני׃
24:28ותרץ הנער ותגד לבית אמה כדברים האלה׃
24:29ולרבקה אח ושׁמו לבן וירץ לבן אל האישׁ החוצה אל העין׃
24:30ויהי כראת את הנזם ואת הצמדים על ידי אחתו וכשׁמעו את דברי רבקה אחתו לאמר כה דבר אלי האישׁ ויבא אל האישׁ והנה עמד על הגמלים על העין׃
24:31ויאמר בוא ברוך יהוה למה תעמד בחוץ ואנכי פניתי הבית ומקום לגמלים׃
24:32ויבא האישׁ הביתה ויפתח הגמלים ויתן תבן ומספוא לגמלים ומים לרחץ רגליו ורגלי האנשׁים אשׁר אתו׃
24:33ויישׂם לפניו לאכל ויאמר לא אכל עד אם דברתי דברי ויאמר דבר׃
24:34ויאמר עבד אברהם אנכי׃
24:35ויהוה ברך את אדני מאד ויגדל ויתן לו צאן ובקר וכסף וזהב ועבדם ושׁפחת וגמלים וחמרים׃
24:36ותלד שׂרה אשׁת אדני בן לאדני אחרי זקנתה ויתן לו את כל אשׁר׃
24:37וישׁבעני אדני לאמר לא תקח אשׁה לבני מבנות הכנעני אשׁר אנכי ישׁב בארצו׃
24:38אם לא אל בית אבי תלך ואל משׁפחתי ולקחת אשׁה לבני׃
24:39ואמר אל אדני אלי לא תלך האשׁה אחרי׃
24:40ויאמר אלי יהוה אשׁר התהלכתי לפניו ישׁלח מלאכו אתך והצליח דרכך ולקחת אשׁה לבני ממשׁפחתי ומבית אבי׃
24:41אז תנקה מאלתי כי תבוא אל משׁפחתי ואם לא יתנו לך והיית נקי מאלתי׃
24:42ואבא היום אל העין ואמר יהוה אלהי אדני אברהם אם ישׁך נא מצליח דרכי אשׁר אנכי הלך עליה׃
24:43הנה אנכי נצב על עין המים והיה העלמה היצאת לשׁאב ואמרתי אליה השׁקיני נא מעט מים מכדך׃
24:44ואמרה אלי גם אתה שׁתה וגם לגמליך אשׁאב הוא האשׁה אשׁר הכיח יהוה לבן אדני׃
24:45אני טרם אכלה לדבר אל לבי והנה רבקה יצאת וכדה על שׁכמה ותרד העינה ותשׁאב ואמר אליה השׁקיני נא׃
24:46ותמהר ותורד כדה מעליה ותאמר שׁתה וגם גמליך אשׁקה ואשׁת וגם הגמלים השׁקתה׃
24:47ואשׁאל אתה ואמר בת מי את ותאמר בת בתואל בן נחור אשׁר ילדה לו מלכה ואשׂם הנזם על אפה והצמידים על ידיה׃
24:48ואקד ואשׁתחוה ליהוה ואברך את יהוה אלהי אדני אברהם אשׁר הנחני בדרך אמת לקחת את בת אחי אדני לבנו׃
24:49ועתה אם ישׁכם עשׂים חסד ואמת את אדני הגידו לי ואם לא הגידו לי ואפנה על ימין או על שׂמאל׃
24:50ויען לבן ובתואל ויאמרו מיהוה יצא הדבר לא נוכל דבר אליך רע או טוב׃
24:51הנה רבקה לפניך קח ולך ותהי אשׁה לבן אדניך כאשׁר דבר יהוה׃
24:52ויהי כאשׁר שׁמע עבד אברהם את דבריהם וישׁתחו ארצה ליהוה׃
24:53ויוצא העבד כלי כסף וכלי זהב ובגדים ויתן לרבקה ומגדנת נתן לאחיה ולאמה׃
24:54ויאכלו וישׁתו הוא והאנשׁים אשׁר עמו וילינו ויקומו בבקר ויאמר שׁלחני לאדני׃
24:55ויאמר אחיה ואמה תשׁב הנער אתנו ימים או עשׂור אחר תלך׃
24:56ויאמר אלהם אל תאחרו אתי ויהוה הצליח דרכי שׁלחוני ואלכה לאדני׃
24:57ויאמרו נקרא לנער ונשׁאלה את פיה׃
24:58ויקראו לרבקה ויאמרו אליה התלכי עם האישׁ הזה ותאמר אלך׃
24:59וישׁלחו את רבקה אחתם ואת מנקתה ואת עבד אברהם ואת אנשׁיו׃
24:60ויברכו את רבקה ויאמרו לה אחתנו את היי לאלפי רבבה ויירשׁ זרעך את שׁער שׂנאיו׃
24:61ותקם רבקה ונערתיה ותרכבנה על הגמלים ותלכנה אחרי האישׁ ויקח העבד את רבקה וילך׃
24:62ויצחק בא מבוא באר לחי ראי והוא יושׁב בארץ הנגב׃
24:63ויצא יצחק לשׂוח בשׂדה לפנות ערב וישׂא עיניו וירא והנה גמלים באים׃
24:64ותשׂא רבקה את עיניה ותרא את יצחק ותפל מעל הגמל׃
24:65ותאמר אל העבד מי האישׁ הלזה ההלך בשׂדה לקראתנו ויאמר העבד הוא אדני ותקח הצעיף ותתכס׃
24:66ויספר העבד ליצחק את כל הדברים אשׁר עשׂה׃
24:67ויבאה יצחק האהלה שׂרה אמו ויקח את רבקה ותהי לו לאשׁה ויאהבה וינחם יצחק אחרי אמו׃
Masoretic Text 1524

Masoretic Text 1524

The Hebrew text of the Old Testament is called the Masoretic Text because in its present form it is based upon the Masora—the Hebrew, textual tradition of the Jewish scholars known as the Masoretes (or Masorites). The Masoretes were rabbis who made it their special work to correct the faults that had crept into the text of the Old Testament during the Babylonian captivity, and to prevent, for the future, its being corrupted by any alteration. They first separated the apocryphal from the canonical books, and divided the latter into twenty-two books, being the number of letters in the Hebrew alphabet. Then they divided each book into sections and verses.

There is a great difference of opinion as to when the Masoretic Text was written, but it was probably accomplished in the 10th -11th century. Several editions existed, varying considerably, but the received and authoritative text is that of Jacob ben-chayim ibn Adonijah, who carefully sifted and arranged the previous works on the subject. It was published in 1524.